Friday, 9 November 2012

Contoh Suku Kata Tertutup

Contoh Suku Kata Terbuka

Cara Membezakan Suku kata Terbuka dan Suku kata Terbuka

Huruf akhir pada perkataan "terbuka" iaitu huruf "a" iaitu huruf vokal. Maka suku kata terbuka ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal. Huruf akhir pada perkataan "tertutup" iaitu huruf "p" iaitu huruf konsonan. Maka suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan.